ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๘๐๖๕๕ ต่อ ๑๐๑

นางสาวธนวัน ภูมิไชยา

นายก อบต.คลองไทร

065-6653924

นายเธียรชัย มณีโชติ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

081-7374635

  • วิสัยทัศน์

    “ การคมนาคมสะดวก คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจพึ่งตนเองอย่างมั่นคง สังคมและวัฒนธรรมที่ดี มีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ”

ข่าวสารชาวอบต.คลองไทร

กิจกรรมชาวอบต.คลองไทร

สื่อ ประชาสัมพันธ์

พี่น้อง อบต.คลองไทร เราดูแล

9
หมู่
5,139
ประชากร
91
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)