ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประมวลจริยธรรมสมาชกสภา อปท.
24 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี2566
24 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
4 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
4 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
4 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ