Change Language Thai English
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๘๐๖๕๕ ต่อ ๑๐๑
  หน้าหลัก  
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  กฎหมาย / ระเบียบ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ติดต่อ อบต.
 
  แผนงาน  
 
  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
  คู่มือบริการประชาชน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
  รายงาน  
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  ส่วนการคลัง
  กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร เรื่อง รายงาน รายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 11 คน
ประกาศวันที่  16 ตุลาคม 2563

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร เรื่อง รายงาน รายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 ประกาศ [ขนาดไฟล์ : 560.71 KB.]
 ลำดับที่ 2 ประกาศ2 [ขนาดไฟล์ : 526.28 KB.]
 ลำดับที่ 3 ประกาศ3 [ขนาดไฟล์ : 505.58 KB.]
 ลำดับที่ 4 ประกาศ4 [ขนาดไฟล์ : 640.58 KB.]
 ลำดับที่ 5 ประกาศ5 [ขนาดไฟล์ : 888.14 KB.]
 ลำดับที่ 6 ประกาศ6 [ขนาดไฟล์ : 567.55 KB.]
 ลำดับที่ 7 ประกาศ7 [ขนาดไฟล์ : 827.33 KB.]
 ลำดับที่ 8 ประกาศ8 [ขนาดไฟล์ : 798.66 KB.]
 ลำดับที่ 9 ประกาศ9 [ขนาดไฟล์ : 412.4 KB.]
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
  หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๖๕๕ ต่อ ๑๐๑ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๖๕๕ ต่อ ๑๐๒
  Copyright © 2016. www.klongsai-surat.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs