Change Language Thai English
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๘๐๖๕๕ ต่อ ๑๐๑
  หน้าหลัก  
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  กฎหมาย / ระเบียบ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ข้อมูลผู้บริหาร
  สายตรงนายก
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  ติดต่อ อบต.
 
  แผนงาน  
 
  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
  คู่มือบริการประชาชน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  E-Service
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  รายงาน  
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
  ข้อมูลข่าวสาร  
 
  งานการเจ้าหน้าที่
  การจัดการความรู้ KM
  ITA
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  ส่วนการคลัง
  กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
 
 
นายเชวงศัก  ภูมิไชยา
นายกอบต.คลองไทร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเลือกสรรพนักงานจ้าง วิธีการเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับกาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร (ดู : 3)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรเรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม ครั้งที่ 2 (ดู : 6)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 18)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 (ดู : 21)
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้ง 1 (ดู : 83)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการรซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านนายศิริ หมู่ที่ 8 ต.คลองไทร  (ดู : 4)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรเรื่องรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (ดู : 3)
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้าหนนองหมี หมู่ที่ 4 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 7)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5)
ใบสั่งซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ (ดู : 5)
 
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
 
 
โครงการฝึก... (ดู : 149)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันเด็กแห่... (ดู : 175)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีรับพระ... (ดู : 209)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เข้าร่ามงา... (ดู : 84)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิต... (ดู : 197)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีบำเพ็ญ... (ดู : 221)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมประ... (ดู : 200)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเรี... (ดู : 253)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิต... (ดู : 391)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันเฉลิมพร... (ดู : 200)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันเฉลิมพร... (ดู : 200)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมสมโ... (ดู : 228)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิต... (ดู : 232)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบร... (ดู : 270)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิต... (ดู : 210)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ข่าวสารการรับสมัครงาน
   
  หนังสือสั่งการ อปท.จ.สุราษฎร์ธานี
   
กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
   
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๖๕๕ ต่อ ๑๐๑ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๖๕๕ ต่อ ๑๐๒
Copyright © 2016. www.klongsai-surat.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs