Change Language Thai English
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๘๐๖๕๕ ต่อ ๑๐๑
  หน้าหลัก  
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  กฎหมาย / ระเบียบ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ข้อมูลผู้บริหาร
  สายตรงนายก
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  ติดต่อ อบต.
 
  แผนงาน  
 
  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
  คู่มือบริการประชาชน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  E-Service
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  รายงาน  
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
  ข้อมูลข่าวสาร  
 
  งานการเจ้าหน้าที่
  การจัดการความรู้ KM
  ITA
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  ส่วนการคลัง
  กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
 
 
นายเชวงศัก  ภูมิไชยา
นายกอบต.คลองไทร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 (ดู : 3)
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้ง 1 (ดู : 39)
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 2 (ดู : 33)
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 (ดู : 22)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร เรื่องการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร (ดู : 40)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ใบสั่งจ้างบรรจุนำ้ยาดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง 15 ปอนด์ 1 ถัง , 20 ปอนด์ 1 ถัง  (ดู : 1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบรรจุผงเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1)
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงสายเมนระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบริเวณสนามหน้า อบต.คลองไทร หมู่ที่ 3 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 7)
ใบสั่งจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิดภายในตำบลคลองไทร (ดู : 1)
กำหนดวัน เวลา ตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอบต.คลองไทร หมู่ที่ 3 ต.คลองไทร  (ดู : 1)
 
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
 
 
โครงการฝึก... (ดู : 100)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันเด็กแห่... (ดู : 125)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีรับพระ... (ดู : 167)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เข้าร่ามงา... (ดู : 60)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิต... (ดู : 143)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีบำเพ็ญ... (ดู : 172)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมประ... (ดู : 158)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเรี... (ดู : 203)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิต... (ดู : 347)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันเฉลิมพร... (ดู : 161)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันเฉลิมพร... (ดู : 164)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมสมโ... (ดู : 173)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิต... (ดู : 178)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบร... (ดู : 215)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิต... (ดู : 167)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ข่าวสารการรับสมัครงาน
   
  หนังสือสั่งการ อปท.จ.สุราษฎร์ธานี
   
กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
   
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๖๕๕ ต่อ ๑๐๑ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๖๕๕ ต่อ ๑๐๒
Copyright © 2016. www.klongsai-surat.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs