Change Language Thai English
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๘๐๖๕๕ ต่อ ๑๐๑
  หน้าหลัก  
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  กฎหมาย / ระเบียบ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ติดต่อ อบต.
 
  แผนงาน  
 
  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
  คู่มือบริการประชาชน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
  รายงาน  
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
  ข้อมูลข่าวสาร  
 
  งานการเจ้าหน้าที่
  การจัดการความรู้ KM
  ITA
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  ส่วนการคลัง
  กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
 
 
นายเชวงศัก  ภูมิไชยา
นายกอบต.คลองไทร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 7) (ดู : 6)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (ดู : 9)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทรเรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบปประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร (ดู : 7)
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร เรื่อง รายงาน รายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 13)
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ 2561-2565) ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2563  (ดู : 11)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการเป่าล้างบ่อบาดาลบ้านทับเซ่ง หมูที่ 3 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 1)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านคลองหอ - วัดนันทาราม หมู่ที่ 1 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นภาคสนามกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด (ดู : 1)
ใบสั่งซื้อเครื่องเล่นภาคสนามกลางแจ้ง (ชุดผจญภัยหรรษา) จำนวน 1 ชุด (ดู : 2)
ประกาศกำหนดกลางโครงการจัดซื้อวัสดุหินผุและหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในตำบลคลองไทร หมู่3,4,5,6,7,9 (ดู : 4)
 
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
 
 
โครงการฝึก... (ดู : 29)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันเด็กแห่... (ดู : 56)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีรับพระ... (ดู : 80)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เข้าร่ามงา... (ดู : 18)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิต... (ดู : 72)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีบำเพ็ญ... (ดู : 101)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมประ... (ดู : 95)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเรี... (ดู : 122)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิต... (ดู : 289)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันเฉลิมพร... (ดู : 107)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันเฉลิมพร... (ดู : 86)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมสมโ... (ดู : 91)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิต... (ดู : 107)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบร... (ดู : 135)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิต... (ดู : 77)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ข่าวสารการรับสมัครงาน
   
  หนังสือสั่งการ อปท.จ.สุราษฎร์ธานี
   
กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
   
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๓๘๐๖๕๕ ต่อ ๑๐๑ โทรสาร : ๐๗๗-๓๘๐๖๕๕ ต่อ ๑๐๒
Copyright © 2016. www.klongsai-surat.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs